Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ZAWADZKIEM


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz. 157 ze zm.)
2. Statut Żłobka Publicznego w Zawadzkiem stanowiący załącznik do Uchwały NR XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017r., w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.
3. Żłobek Publiczny przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zawadzkie. Dzieci spoza gminy Zawadzkie będą przyjmowane do Żłobka na dany rok tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Zawadzkie i posiadania wolnych miejsc w placówce.
4. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.
5. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
6. Liczebność dzieci w Żłobku określa regulamin organizacyjny.OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

§ 31. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia u Dyrektora prawidłowo wypełnionego Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem, którego wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Podpisany wniosek składa się osobiście w placówce.
3.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego potwierdzania chęci oddania dziecka do Żłobka 1 raz na 2 miesiące. Potwierdzenia można dokonać osobiście, telefonicznie pod nr tel. 774071740 lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.Dyrektor Żłobka informuje rodziców/opiekunów prawnych, że brak potwierdzenia przez 3 miesiące skutkuje wykreśleniem dziecka z listy oczekujących do przyjęcia.

 

OBOWIĄZKI ŻŁOBKA W PROCESIE REKRUTACJI

§ 4

 

1. Na podstawie złożonego przez rodziców wniosku, dziecko jest przyjmowane do Żłobka jeżeli są wolne miejsca lub wpisywane jest na listę rezerwową.
2. Dyrektor Żłobka informuje rodziców o pozycji dziecka na liście rezerwowej.
3. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.
4.W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości Żłobka do przyjęcia dziecka odmawia oddania dziecka lub chce przesunąć przyjęcie na termin późniejszy, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.
5. Dyrektor Żłobka sporządza na dzień 30 czerwca każdego roku listę dzieci przyjętych od dnia 1 września.WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

§ 51. Dzieci przyjmowane są do Żłobka w kolejności:
1) dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
2) dzieci rodzica wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
3) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), których oboje rodzice pracują;
5) dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą;
6) dzieci obojga rodziców uczących się w systemie dziennym.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających warunki będzie wyższa niż ilość posiadanych miejsc, o przyjęciu dziecka zadecyduje komisyjnie przeprowadzone losowanie. O terminie przeprowadzenia losowania zostaną powiadomieni zainteresowani rodzice.

 

WYMOGI FORMALNE

§ 6


1. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice zobowiązani są przedstawić zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka. Zaświadczenie jest ważne 24 godz.
2. Rodzice informują pisemnie Dyrektora Żłobka o tym kogo upoważniają do odbioru dziecka ze Żłobka, podając dane osób pełnoletnich.
3. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 71. Dzieci już uczęszczające do Żłobka po wypełnieniu deklaracji o kontynuację opieki są automatycznie od września przypisane do grupy bez konieczności ponownego składania wniosku.
2. W przypadku, gdy dziecko nie ukończy wieku 3 lat, a rodzice zdecydują o wypisie dziecka ze żłobka, są zobowiązani w terminie do 20 czerwca zawiadomić o tym Dyrektora Żłobka.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora Żłobka sprawy dotyczące rekrutacji załatwia osoba upoważniona.

 

 

* Regulamin rekrutacji jest także dostępny do pobrania w formacie PDF w dziale "Dokumentacja" - Przejdź do działu