foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

O żłobku

            Zadaniem współczesnego żłobka jest tworzenie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie rozwinięcie takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w przedszkolu, szkole i całym późniejszy życiu. Uczęszczanie do żłobka ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dzieci poczucie , że ich pociechy są bezpieczne i mają możliwość wszechstronnego rozwoju.

Do zadań Żłobka wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 należą w szczególności:

• Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

• Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

• Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Misja placówki


Żłobek Publiczny w Zawadzkiem jest placówką:

• Działającą nowocześnie i twórczo, stosującą innowacyjne i nowoczesne metody pracy z dziećmi
• Zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas opieki edukacyjno -wychowawczej
• Integrującą się z innymi placówkami edukacyjnymi oraz środowiskiem lokalnym
• Efektywnie wspierającą rodziców w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami
• Ciągle podnoszącą kwalifikacje kadry pedagogicznej jak i pracowników administracyjnych i obsługi
• Każdemu dziecku zapewniającą komfortowe warunki bytowe, zbliżone do domowych, życzliwą i miłą atmosferę, sprzyjającą wychowaniu dziecka jako świadomego i aktywnego podmiotu działań prozdrowotnych
• Oferującą bogaty i atrakcyjny program pracy z dziećmi.

Absolwent Żłobka będzie:

• otwarty na kontakty z innymi ludźmi,
• twórczy i wrażliwy wobec otaczającego świata ,
• akceptował samego siebie oraz będzie tolerancyjny wobec innych,
• samodzielny, pracowity i kulturalny,
• radosny, wrażliwy i koleżeński,
• świadomym członkiem społeczeństwa, kochał swoją rodzinę, małą ojczyznę,
• przygotowany do sprostania wymaganiom w edukacji przedszkolnej.